Saturday, April 19, 2014

ELOY

si eloy, upat pa ka tuig.
pinangga sa inahan, kay lagi bugtong man.
ganahan si eloy ug dolsi. kon mahimo lang ang iyang pamahaw,
paniudto, panihapon dolsi.
matag gabii, makamata kini ug manugilon sa iyang inahan
kabahin sa daghan kaayo nga dolsi sulod sa iyang damgo.
nahadlok na ang iyang inahan kon unsa ang mahitabo sa iyang bugtong ug pinalanggang anak.
gani gusto ni eloy nga ang iyang ngalan usbon.
dolsi ang iyang gusto nga ngalan.
mitambag ang inahan, nga eloy, ang imong ngalan, ngalan kana sa
imong amahan, nga patay na.
kaniadto siya ang banggiitan sa atong baryo.
apan si eloy nasuko, miligid sa dalan, misyagit ug iyak, ug aron
magmalinawon, gipauyonan na lang kini sa iyang inahan.

nangapodpod ang tanang ngipon ni eloy.
nangahumok ang iyang tanang bukog.
gihulmigas ang tanan niyang lawas.
nalata ang iyang tiil.
walay nahimo ang inahan.
lahi si eloy, lahi gayod, apan iya kining gipangga
bahala na ug mamatay si eloy
sukot pa sa inahan, basta lang siya magmalipayon.

No comments: