Thursday, March 27, 2014

kon basahon mo
pag-ayo ang akong gisulat
moabot ka sa usa ka lugar
nga dili mo masabtan
kitang duha magpanglingo
kay kon ako ang imong
pangutan-on labaw na usab
ako nga walay nasabtan

wala ako magsulay paghimo
kanimo ug pultahan ni wala ko
kini gibutangan ug trangkador
aron imong abrihan
pagkahuman mo ug basa
ayaw katingala kay ikaw mismo
ang naghimo ug imo na usab
nga kalibotan ug kini imong
pagapuy-an
ang balay pulong
ang higdaanan pulong
ug ikaw mismo ang
mamulong niini.

No comments: