Wednesday, February 12, 2014

sapa nga walay
tubig

lapokan nga
walay balas

putol nga tulay
patay
nga kahoy

blanko nga
papel

kwartang peke
milyonaryong
mini

No comments: