Sunday, November 1, 2015

sa dihang miabot
siya
gisunog na sa adlaw
ang paglaum
nasuko ang iyang
agalon
gikasab-an siya
nga samag gitakloban
siya sa dakong
dag-om sa kalibotan
"dili ko hingpit nga
tawo, Yo" nga mao
na may hinoony
gikasuko samot sa
gisapot
"wala gipamunit ang
kwarta dinhing
dapita" dalag
pagpangahulog sa
singot didto's
hwerto
naguba ang dalan
natunga
gibulang sa suba
ang yuta
og dinhi namugna
ang mga tampi
dili lang nobentay nuybe

No comments: