Wednesday, April 1, 2015

didto sa lugar nga wala na ang sayop og ang sakto

gikasilagan mo
si Hudas
o bisan kinsa
nga usa
ka traydor

gihigugma mo
si Kristo
ang gibudhian
ang gilansang sa
krus
ang giduslak sa
bangkaw
ang gipurongpurongan
sa mga tunok
ang napandol
ang nagpas-an sa
krus
ang mituaw
nga gibiyaan sa iyang
Amahan,

gikasilagan mo
ang sala
higugmaon mo
ang mga
bertud

kapungtan mo ang
demonyo
hangpon mo ang
Dios

iwakli mo ang mga
sayop
gakson mo gayod
ang mga sakto

apan dili ba dunay miingon
nga ugma puhon
magkita ta sa usa ka lugar
diin wala na ang sayop og
ang sakto

diin ang atua lamang mao
kita
og ang kalipay nga dili
kalibotanon

dili pod kaha nga magkita
kita kuyog sa
traydor og sa gitraydoran
nga karon
anaa na sa usa ka
panaghiusa?

ang Dios og ang Yawa
kaha
apil na ba kaha usab
sa pagsugod sa usa ka
salosalo diin ang tanan
magkita pag-usab
magsandurot
unya wala nay ngalan
og nakalimot na sa
tanang binuhatan?

No comments: